Náš tím spolupracovníkov sa neustále rozrastá. Hľadajú sa dynamickí, talentovaní a ambiciózni ľudia, ktorým je ponúknutá možnosť využiť vlastný potenciál cez profesijný rast v spoločnosti.

Ak vás zaujalo niektoré z ponúkaných pracovných miest, zašlite svoj životopis na info@hfs-slovakia.com a budete kontaktovaní späť.

 

Vedúci výroby a manažér kvality

Predpokladaný nástup 08/2016

Zodpovednosti a činnosti vykonávané v tejto funkcii

 • plánovanie, riadenie a koordinovanie výroby, súvisiacich procesov a kapacít
 • zodpovednosť za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie, riadenie kvality a kvantity vyrábaných produktov
 • vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov
 • kontrola dodržiavania technologických postupov
 • kontrola dodržiavania bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických predpisov
 • zodpovednosť za zaškoľovanie nových zamestnancov
 • riešenie problémových situácií, krízový manažment
 • návrh a implementácia opatrení na zefektívňovanie výrobného procesu
 • vypracovávanie, zavádzanie a udržiavanie procesov týkajúcich sa manažmentu kvality
 • zodpovednosť za vstupnú kontrolu surovín a polotovarov
 • vykonávanie výstupnej kontroly výrobkov
 • kontrola a evidencia dochádzky
 • vedenie prevádzkovej dokumentácie

Vzdelanie

 • vysokoškolské II. alebo III. stupňa

Zameranie/odbor vzdelania

 • technické vzdelanie
 • prednostne odbor potravinárska chémia a technológia
 • Požadované skúsenosti
 • prax v potravinárstve min. 2 roky
 • manažérske skúsenosti min. 3 roky

Požadované počítačové znalosti

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti

 • riadiace schopnosti
 • organizačná schopnosť
 • technické myslenie
 • skúsenosti v manažmente výrobných procesov
 • samostatnosť
 • zodpovednosť

Nevyžadujú sa

 • ekonomické znalosti
 • jazykové znalosti

Ďalšie požiadavky

 • vodičský preukaz skupiny B
viaczatvoriť

Zmenový pracovník/operátor výroby

Predpokladaný nástup 10/2016

Zodpovednosti a činnosti vykonávané v tejto funkcii

 • obsluhovanie a sledovanie chodu jedného alebo viacerých strojov výrobnej linky
 • plnenie strojov surovinami podľa definovaných receptúr a ich odoberanie v prípade zisteného prebytku
 • kontrolovanie chodu výrobnej linky a výrobkov vizuálne, prípadne pomocou meracích prístrojov
 • zastavovanie chodu výrobnej linky v prípade vyrobených nepodarkov
 • zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov, kvality a kvantity vyprodukovaných výrobkov a polotovarov
 • obsluhovanie strojov, prístrojov a zariadení
 • dodržiavanie bezpečnostných, protipožiarnych a vnútropodnikových predpisov
 • upozorňovanie na nedostatky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • kartónovanie zabalených výrobkov
 • istenie a údržba výrobnej linky, jej strojov a zariadení
 • údržba a čistenie výrobných priestorov

Vzdelanie

 • vysokoškolské II. alebo III. stupňa

Zameranie/odbor vzdelania

 • potravinárske vzdelanie výhodou

Požadované skúsenosti

 • prax v potravinárstve min. 2 roky

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti

 • dobrý zdravotný stav
 • manuálna zručnosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • flexibilita

Nevyžadujú sa

 • počítačové znalosti
 • ekonomické znalosti
 • jazykové znalosti
 • vodičský preukaz
viaczatvoriť

Laborant/zmenový pracovník

Predpokladaný nástup 10/2016

Zodpovednosti a činnosti vykonávané v tejto funkcii

 • vykonávanie kontroly chemických a mikrobiologických ukazovateľov vstupných materiálov, medziproduktov (bulkov) a hotových výrobkov
 • kontrolovanie dokumentácie k vstupným materiálom formou porovnávania a vyhodnocovania uvedených parametrov
 • overovanie kvality parametrov porovnávaním s normami a špecifikáciou daného výrobku
 • zaznamenávanie výsledkov kontrol do interného systému
 • informovanie zodpovedných riadiacich pracovníkov v prípade zistenia nesúladu
 • zodpovedanie za správne používanie a kalibráciu mechanických a elektrických meracích prístrojov
 • pomoc pri riešení neštandardných situácií vyskytujúcich sa pri výrobe bulkov
 • archivovanie vzoriek vyžadovaných legislatívou
 • jednoduché činnosti prináležiace pracovnému miestu zmenový pracovník/operátor výroby

Vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie/odbor vzdelania

 • chemické vzdelanie
 • biologické vzdelanie

Požadované skúsenosti 

 • prax v potravinárstve
 • skúsenosť s labolatórnymi analýzami v potravinárstve

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti

 • dôslednosť a precíznosť
 • samostatnosť
 • schopnosť pracovať v tíme

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk

Nevyžadujú sa

 • počítačové znalosti
 • ekonomické znalosti
 • vodičský preukaz
viaczatvoriť

Manažér pre logistiku a správu majetku

Predpokladaný nástup 09/2016

Zodpovednosti a činnosti vykonávané v tejto funkcii

 • plánovanie výroby v spolupráci s vedúcim výroby, na základe požiadaviek obchodu, s cieľom optimalizácie využitia kapacít
 • sledovanie množstva materiálu a tovarov na sklade v informačnom systéme
 • objednávanie materiálu a tovarov podľa potrieb chodu výroby s dôrazom na
 • optimalizáciu hodnoty skladových zásob
 • komunikovanie s dodávateľmi ohľadom spôsobu a času dodania zásob
 • vedenie a aktualizovanie záznamov v informačnom systéme
 • prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu
 • umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to určených, označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými štítkami
 • vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok, balenie skladových zásob a ich pripravovanie na expedíciu
 • obsluhovanie vysokozdvižného vozíka v prípade objemných nákladov a ťažko dostupných miest
 • podieľanie sa na sčítavaní a kontrolovaní aktuálneho množstva zásob na sklade, zaznamenávanie zistených hodnôt do informačného systému
 • správa majetku – starostlivosť o objekt výrobnej haly a areál
 • dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a opatrení na pracovisku
 • spolupodieľanie sa na správe vozového parku spoločnosti

Vzdelanie

 • vysokoškolské I. stupňa
 • stredoškolské s maturitou

Zameranie/odbor vzdelania

 • technické vzdelanie

Požadované skúsenosti

 • prax v oblasti riadenia logistiky min. 2 roky
 • skúsenosti v oblasti facility manažmentu (správy majetku)

Požadované počítačové znalosti

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti

 • dobrá fyzická zdatnosť
 • dôslednosť a precíznosť
 • analytické myslenie
 • organizačná schopnosť
 • samostatnosť
 • preukaz na obsluhovanie vysokozdvižného vozíka

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk

Nevyžadujú sa

 • ekonomické znalosti

Ďalšie požiadavky

 • vodičský preukaz skupiny B
viaczatvoriť
© 2016 Healthy Food Supplements, a.s.